lunedì 12 maggio 2008

Në Çinisi të Sicilisë, më 9 maj të vitit 1978, mafia vrau gazetarin e ri, Gjuzepe Papino Impastato

Orazio Vasta: Në Çinisi të Sicilisë, më 9 maj të vitit 1978, mafia vrau gazetarin e ri, Gjuzepe Papino Impastato
Më 9 maj të vitit 1978, në Itali, ndodhi njëra ndër ngjarjet më dramatike në historinë e saj republikane. Trupi i Aldo Moros, personazhi qendror i politikës italiane në atë ekpokë, si president, u gjet i vrarë në rrugën Kaetani në Romë, i vrarë nga “Brigadat e Kuqe”, pas 55 ditë rrëmbimi. Në krye të këtij lajmi aq të tmerrshëm, një ngjarje tjetër mbeti në radhë të dytë. Pak përmendet vdekja e të riut tridhjetë vjeçar, mbetjet e mjera të të cilit u gjeten në natën mes 8 dhe 9 majit të atij vitit, i bërë copa nga tritoli në binarët e rrugës hekurudhore, Palermo- Trapani. Ky i ri ishte Gjuzepe Pepino Imastato i lindur më 5 janar të vitit 1948 në Çinisi të Sicilisë, një figurë “ e mallkuar” në panoramën politike në vitet e angazhimit në ballë të luftës kundër abuzimeve dhe spekulimeve të shtypit mafioz, që s’ kishte fare kujdes për jetën në vendin e vet. Në atë kohë, indinjata e thellë u orientua në atentatin terroristik... Vetëm me angazhimin e fortë të vëllait të tij, Gjovanit, nënës, Felicia dhe kolegëve të Radios Aut, në Qendrën Siciliane të Dokumentimit arriti ngadalë dhe shumë vjet më vonë e vërteta për vrasjen e tij. Pepino qe vrarë nga Mafia sepse ajo asnjëherë nuk i toleroi sulmet e këtij të riu në organizime ( të cilat veçanërisht gjatë atyre viteve zbardhen trafiqet në të vërtetë të përshtatura me një realitet, që kalonte heshtas në Sicili dhe që në shumicë kishte modelin ekonomik në mënyrë tipike rurale) dhe që është e mundshme që merrej si i papranueshëm që Pepino zgjedhej në Këshillin Komunal të Çinisit në zgjedhjet administrative ( më 14 maj Pepino mori 264 vota të preferueshme dhe në Çinisi, Demokracia Proletare ku ai ishte i pranishëm, fitoi 6 për qind të votave....
Orazio Vasta, korrespondent nga Sicilia i Radios-Kosova e lirë
********************
========================
nella foto Peppino Impastato,a 20 anni,durante un comizio a Cinisi
---------------------------------------
Il 9 maggio 1978 l'Italia è scossa da uno degli eventi più drammatici della sua storia repubblicana. Il corpo dell'On. Aldo Moro (personaggio a dir poco centrale della politica italiana, a quell'epoca Presidente della D.C.) viene ritrovato a Roma in via Caetani, ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Di fronte ad una notizia così eclatante ogni altro avvenimento passa in secondo piano. Ed è così che pochi si accorgono della morte di un giovane (trent'anni all'epoca), i cui poveri resti sono trovati, nella notte fra l'8 e il 9 maggio, straziati da una carica di tritolo posta sui binari della ferrovia Palermo-Trapani. Quel giovane era Giuseppe "Peppino" Impastato, nato a Cinisi il 5 gennaio 1948, figura "scomoda" del panorama politico di Cinisi (provincia di Palermo), da anni impegnato in prima linea nella lotta contro gli abusi e le speculazioni di stampo mafioso che inquinavano la vita del suo paese.In un primo tempo le indagini si indirizzarono verso un attentato terroristico mal riuscito o verso un suicidio "esibizionista". Solo con il duro impegno del fratello Giovanni e della madre Felicia, dei compagni di Radio Aut, e del Centro Siciliano di Documentazione (che successivamente venne intitolato proprio a Peppino Impastato) si arrivò lentamente e con molti, troppi anni di ritardo alla verità. Peppino fu ucciso dalla mafia, che ormai trovava intollerabili gli attacchi che quel ragazzo portava all'organizzazione (che proprio in quegli anni cercava di ampliare i propri traffici, adattandoli ad una realtà che andava mutando anche in Sicilia, abbandonando un modello economico prettamente rurale) e che probabilmente riteneva inaccettabile che Peppino venisse eletto nel Consiglio Comunale di Cinisi nelle imminenti elezioni amministrative (il 14 maggio Peppino venne simbolicamente eletto con 264 voti di preferenza, ed a Cinisi Democrazia Proletaria, nella cui lista si era presentato, raggiunse il 6% dei voti)...

Nessun commento: