venerdì 30 maggio 2008

SOLIDARIETA' A KLEDI E A TUTTE LE VITTIME DEL RAZZISMO...

Roma,aggressione razzista a Kledi, ballerino albanese di «Amici»: "Albanese di merda,ora ti rimando in Albania"....
Insultato e malmenato all'interno della sua scuola di danza:monta in Italia l'onda razzistica
Il ballerino albanese Kadiu Kledi, volto della tv e idolo delle ragazzine,è stato insultato e aggredito all'interno della sua scuola di danza, sita a Roma,sull'Appia, mentre assisteva al saggio di fine d'anno alla presenza dei famigliari degli aspiranti ballerini.

Kledi aveva notato tra il pubblico tre individui che riprendevano i ballerini con una videocamera. Si è avvicinato, chiedendo di smettere,perchè all'interno della scuola non è consentito fare riprese. Due dei tre sono subito fuggiti, mentre il terzo, ha aggredito Kledi, mettendogli le mani sul collo,insultandolo: «Albanese di merda, ora ti rimando in Albania». Purtroppo,l'aggressione subita da Kledi non è un caso isolato.Infatti,sta crescendo in Italia l'onda razzistica,specialmente, nei confronti dei nomadi e dei cittadini provenienti dall'Europa orientale.
Onda razzistica spesso dai connotati specificamente fascisti.
Orazio Vasta

************************************************
- Kledi Kadiu è nato a Tirana il 7 aprile 1974, vive e lavora come ballerino e attore in Italia. È entrato a soli 10 anni all'Accademia Nazionale di Danza del Teatro dell'Opera di Tirana, dove si è diplomato nel 1992, divenendo subito primo ballerino. Nel 1996,si è trasferito in Italia, debuttando in televisione nel programma di Canale 5, 'Il Quizzone". Dal 1997 al 2003 è stato primo ballerino della trasmissione di Canale 5 «Buona Domenica». Nel 2004 ha fondato a Roma la scuola di danza "Kledi Academy". Dal 2002 al 2006 ha lavorato come primo ballerino nei programmi «C'è posta per te» e «Amici» di Maria De Filippi. Nel 2005 è passato al cinema con il film «Passo a due», di Andrea Barzini, che lo ha visto protagonista insieme a Laura Chiatti. Un film in cui Kledi ha interpretato il ruolo di Beni, giovane ballerino che si trasferisce dall'Albania in Italia in cerca di fortuna. Dell'anno successivo è «La cura del gorilla», regia di Carlo Sigon, in cui Kledi ha interpretato il ruolo di Adrian Patoil, ancora una volta come protagonista. Nel 2007 è tornato al piccolo schermo recitando in una miniserie Tv con Ornella Muti e Katia Ricciarelli. Non ha abbandonato però il ballo classico, e sempre lo scorso anno è andato in tournèe con il balletto «Romeo e Giulietta».
*******************************
http://www.kledi.it/Contatti.html
****************************************
In risposta all'onda razzistica e in solidarietà con Kledi,pubblichiamo, in lingua albanese, la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO...
DEKLARATA E PERGJITHSHME MBI TE DREJTAT E NJERIUT
Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.
HYRJEMb asi njohja e dinjitetit të lindur të të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është themeli i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë; mbasi mosrespektimi dhe përbuzja e të drejtave të njeriut ka çuar drejt akteve barbare, të cilat kanë ofenduar ndërgjegjen e njerëzimit, dhe mbasi krijimi i botës në të cilën njerëzit do të gëzojnë lirinë e fjalës, të besimit dhe lirinë nga frika e skamja është proklamuar si dëshira më e lartë e çdo njeriu; mbasi është e nevojshme që të drejtat e njeriut të mbrohen me dispozita juridike, kështu që njeriu të mos jetë i shtrënguar që në pikën e fundit t'i përvishet kryengritjes kundër tiranisë dhe shtypjes; mbasi është e nevojshme që të nxitet zhvillimi i marrëdhënieve miqësore midis kombeve; mbasi popujt e Kombeve të Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut, në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në liri të plotë; mbasi shtetet anëtare u detyruan që, në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara, të sigurojnë respektimin e përgjithshëm dhe zbatimin e të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore; mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij detyrimi; ASAMBLEJA E PERGJITHSHME shpall Këtë DEKLARATE TE PERGJITHSHME MBI TE DREJTAT E NJERIUT si ideal të përgjithshëm të cilin duhet ta arrijnë të gjithë popujt dhe të gjitha kombet, në mënyrë që çdo njeri dhe çdo organizëm shoqëror, duke pasur parasysh gjithmonë këtë Deklaratë, të përpiqet që, me anë të mësimit dhe edukimit, të ndihmonte në respektimin e këtyre të drejtave dhe lirive dhe që, me anë të masave progresive kombëtare dhe ndërkombëtare, të sigurohej njohja dhe zbatimi i tyre i përgjithshëm dhe i vërtetë, si midis popujve të vetë shteteve anëtare , ashtu edhe midis popujve të atyre territoreve që janë nën administrimin e tyre.

Neni 1. Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.
Neni 2. Secili gëzon të gjitha të drejtat dhe liritë e parashtruara në këtë Deklaratë pa kurrfarë kufizimesh përsa i përket racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, besimit fetar, mendimit politik ose tjetër, origjinës kombëtare a shoqërore, pasurisë, lindjes ose tjetër. Asnjë dallim nuk do të bëhet në bazë të statusit politik, juridik ose ndërkombëtar të shtetit ose vendit të cilit i përket çdo njeri, qoftë kur shteti ose vendi është i pavarur, qoftë nën kujdestari, qoftë jo vetëqeverisës ose që gjindet në çfarëdo kushtesh të tjera të kufizimit të sovranitetit.
Neni 3. Gjithkush ka të drejtë të jetojë, të jetë i lirë dhe të ketë sigurimin vetjak.
Neni 4. Asnjeri nuk duhet të mbahet si skllav ose çifçi; skllavëria dhe tregtia e skllevërve janë të ndaluara në të gjitha format.
Neni 5. Asnjeri nuk duhet t'i nënshtrohet mundimit, veprimit ose dënimit të egër, jonjerëzor ose poshtërues.
Neni 6. Gjithkush ka të drejtë që t'i njihet kudo personaliteti juridik. Neni 7. Të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe kanë të drejtë pa asnjë diskriminim të mbrohen barabar nga ligji.Të gjithë kanë të drejtën për t'u mbrojtur barabar kundër çdo diskriminimi që cënon këtë Deklaratë, si dhe kundër çdo nxitje për një diskriminim të tillë. Neni 8. Gjithkush ka të drejtë për mjete juridike të frytshme para gjykatave kompetente kombëtare për veprimet me të cilat shkelen të drejtat themelore të garantuara nga kushtetuta ose ligjet.
Neni 9. Asnjeri nuk duhet t'i nënshtrohet arbitrarisht arrestimit, ndalimit ose internimit.
Neni 10. Gjithkush gëzon njëlloj të drejtën për një proces gjyqësor objektiv e publik para një gjykate të pavarur e të paanshme, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të veta dhe për vendimin mbi çfarëdo lloj akuze penale.
Neni 11. Kushdo që është i akuzuar për një vepër penale ka të drejtë të konsiderohet i pafajshëm deri sa të vërtetohet fajsia në bazë të ligjit dhe në një proces publik në të cilin ka pasur të gjitha garancitë e duhura për mbrojtjen e vet. Asnjeri nuk duhet të dënohet për veprime ose mosveprime të cilat nuk përbëjnë një vepër penale, sipas ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, në kohën kur janë kryer. Gjithashtu nuk mund të vendoset një dënim më i rëndë nga ai që ka qenë zbatuar në kohën kur është kryer vepra penale.
Neni 12. Asnjeri nuk duhet t'i nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare në jetën, familjen, banesën ose korrespondencën vetjake, si dhe sulmeve kundër nderit dhe prestigjit personal. Gjithkush ka të drejtën të mbrohet nga ligji kundër ndërhyrjeve ose sulmeve të tilla.
Neni 13. Gjithkush ka të drejtën e lirisë së qarkullimit dhe banimit brenda kufijve të çdo shteti. Gjithkush ka të drejtë të largohet nga cilido vend qoftë, përfshirë këtu edhe të vetin, si dhe të kthehet në vendin e vet.
Neni 14. Gjithkush ka të drejtë të kërkojë dhe gëzoje në vende të tjera azil nga ndjekjet. Këtë të drejtë nuk mund ta gëzojë askush në rast se ndiqet për krime jopolitike ose për vepra në kundërshtim me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara.
Neni 15. Gjithkush ka të drejtën e një shtetësie. Asnjeri nuk duhet të privohet arbitrarisht nga shtetësia e tij si dhe as nga e drejta që të ndërrojë shtetësinë.
Neni 16. Burrat dhe gratë në moshë të pjekur kanë të drejtë të lidhin martesë dhe formojnë familje, pa kurrfarë kufizimi për sa i përket racës, shtetësisë ose besimit. Ata kanë të drejta të barabarta si në rastin e lidhjes së martesës, gjatë martesës si dhe në rast shkurorëzimi. Martesa duhet të lidhet vetëm me pëlqimin plotësisht të lirë të personave që do të martohen. Familja është bërthama e natyrshme dhe themelore e shoqërisë dhe ka të drejtën e mbrojtjes nga shoqëria dhe shteti.
Neni 17. Gjithkush ka të drejtën të ketë pasuri, si vetëm ashtu edhe në bashkësi me të tjerët. Asnjeri nuk duhet të privohet arbitrarisht nga pasuria e tij.
Neni 18. Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe besimit; kjo e drejtë përfshin lirinë e ndryshimit të besimit ose bindjeve dhe lirinë që njeriu, qoftë vetë ose në bashkësi me të tjerët, të shfaqë publikisht ose privatisht, besimin ose bindjen e vet me anë të dhënies së mësimeve, kryerjes së kultit dhe ceremonive fetare.
Neni 19. Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe njoftimit të informacionit dhe ideve me çfarëdo mjeti qoftë, pa marrë parasysh kufijtë.
Neni 20. Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mbledhjes dhe bashkimit paqësor. Asnjeri nuk duhet të detyrohet të bëjë pjesë në ndonjë bashkim.
Neni 21. Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen e vendit të vet, drejtpërdrejt ose me anë të përfaqsuesve të zgjedhur lirisht. Gjithkush ka njëlloj të drejtë të hyjë në shërbimet publike në vendin e vet. Vullneti i popullit është baza e pushtetit shtetëror; ky vullnet duhet të shprehet në zgjedhje periodike dhe të lira të cilat duhet të jenë të përgjithshme dhe votimi i barabartë, si dhe me votim të fshehtë ose sipas procedurës përkatëse të votimit të lirë.
Neni 22. Si anëtar i shoqërisë, gjithkush ka të drejtën e sigurimit shoqëror dhe realizimit të të drejtave ekonomike, sociale, kulturore të domosdoshme për dinjitetin e vet dhe për zhvillimin e lirë të personalitetit, me ndihmën e shtetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në përputhje me organizimin dhe mundësitë e çdo shteti.
Neni 23. Gjithkush ka të drejtën për punë, të zgjedhë lirisht profesionin, të ketë kushte të favorshme pune dhe të jetë i mbrojtur nga papunësia. Gjithkush, pa kurrfarë diskriminimi, ka të drejtë që për punë të njëjtë të marrë rrogë të njëjtë. Gjithkush që punon ka të drejtën për një shpërblim të drejtë dhe favorshëm, në mënyrë që t'i sigurojë atij dhe familjes së tij një jetë që i përgjigjet dinjitetit njerëzor dhe, në qoftë se do të jetë e nevojshme ky shpërblim të plotësohet edhe me mjete të tjera të sigurimit shoqëror. Gjithkush ka të drejtë të formojë sindikatë and të bëjë pjesë në të për mbrojtjen e interesave të veta.
Neni 24. Gjithkush ka të drejtë për pushim dhe kohë të lirë, duke përfshirë kufizimin e arsyeshëm të orarit të punës dhe pushimin e paguar periodik.
Neni 25. Gjithkush ka të drejtë për një nivel jetese të mjaftueshëm i cili t'i përgjigjet shëndetit dhe jetës së përshtatshme si të atij personalisht, ashtu edhe të familjes së tij, duke përfshirë ushqimin, veshmbathjen, banesën, kujdesin mjeksor dhe shërbimet e nevojshme sociale, si edhe të drejtën për të qenë i siguruar në rast sëmundjeje, papunësie, vejanie, pleqërie dhe raste të tjera të humbjeve të mjeteve për jetesë për shkak të rrethanave të pavarura nga vullneti i tij. Nënat dhe fëmijët kanë nevojë për kujdes dhe ndihmë të posaçme. Të gjithë fëmijët, të lindur brenda ose jashtë martese, gëzojnë të njëjtat mbrojtje sociale.
Neni 26. Gjithkush ka të drejtën e shkollimit. Arsimi duhet të jetë falas, të paktën në shkollat fillore dhe të ulta. Arsimi fillor është i detyrueshëm. Arsimi teknik dhe profesional duhet të zgjerohet e arsimi i lartë duhet t'u bëhet i mundshëm të gjithëve në bazë të aftësisë. Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Ai duhet të nxisë kuptimin, tolerancën dhe miqësinë midis të gjithë popujve, grupeve të racave dhe besimeve, si dhe veprimtarinë e Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e paqes. Të drejtën për të zgjedhur llojin e arsimit për fëmijët e tyre e kanë në rradhë të parë prindërit. Neni 27. Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë lirisht në jetën kulturore të bashkësisë, të gëzojë artet dhe të përfitojë nga përparimi shkencor dhe dobitë e tij. Gjithkush ka të drejtë të mbrojë interesat morale dhe materiale, që rrjedhin nga çdo krijimtari shkencore, letrare dhe artistike, autor i të cilave është ai vetë.
Neni 28. Gjithkush ka të drejtë për një rend shoqëror dhe ndërkombëtar në të cilin mund të realizohen plotësisht të drejtat dhe liritë e shpallura në këtë Deklaratë.
Neni 29. Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në të cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit të tij. Në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të veta, gjithkush do t'u nënshtrohet vetëm atyre kufizimeve të cilat janë parashikuar me ligj, ekskluzivisht me qëllim që të sigurohet njohja dhe respektimi i nevojshëm i të drejtave dhe lirive të të tjerëve e që të plotësohen kërkesat e drejta të moralit, rendit publik dhe mirëqenies së përgjithshme në shoqërinë demokratike. (3)Këto të drejta dhe liri nuk mund të zbatohen në asnjë rast kundër qëllimeve dhe parimeve të Kombeve të Bashkuara.
Neni 30. Asgjë në këtë Deklaratë nuk mund të interpretohet si e drejtë e një shteti, grupi apo personi për të kryer çfarëdo veprimtarie ose për të bërë një akt drejtuar kundër çdo të drejte ose lirie të shpallur në këtë Deklaratë.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE proclamala presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
rticolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
rticolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11 Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13 Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14 Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Articolo 15 Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16 Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Articolo 17 Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25 Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26 Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27 Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.


A TERRA CORSA...

ricevo e pubblico...

ARANCE PIZZO FREE...

Ricevo e pubblico...
Le Arance Pizzo Free dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Venerdì mattina, alle 10:30, i soci di AddioPizzo Catania saranno a Roma, al Quirinale, con l'Asaae, l'associazione Antiracket e antiusura etnea e tutte le altre associazioni che, lo scorso sedici marzo, hanno partecipato alla raccolta della arance nel campo di Carmelo Pappalardo, l'imprenditore di Palagonia che ha denunciato i suoi estorsori.
Con le arance di quella raccolta sono stati confezionati anche dei vasetti di marmellata, grazie alla collaborazione dell'istituto alberghiero di Giarre.
Quei vasetti di marmellata arriveranno direttamente nella mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ad accogliere la delegazione siciliana di associazioni antiracket sarà Alberto Ruffo, Consigliere di Stato agli Affari Intei.
Poi il gruppo incontrerà il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Per informazioni scrivi a comitato@addiopizzocatania.org
http://www.addiopizzocatania.org

mercoledì 28 maggio 2008

LE FAMIGLIE SICILIANE HANNO IL REDDITO PIU' BASSO...


Dal sito web de La Sicilia di oggi
Cronaca
Siamo i più poveri d'Italia

Il rapporto dell'Istat è allarmante: le famiglie siciliane hanno il reddito più basso d'Italia, ma il paese è ben al di sotto della media europea
CATANIA
Le famiglie italiane sono in difficoltà.
Quasi una su tre non riesce a far fronte ad una spesa imprevista, una su sei non arriva a fine mese. E soprattutto, la metà dei nuclei familiari vive con meno di 1.900 euro al mese. È un quadro pieno di ombre quello dipinto dall'Istat nell'ultimo rapporto annuale, una fotografia di un 2007 in cui l'economia è rallentata e in cui i redditi, per l'ennesimo anno, sono andati a picco, facendo precipitare gli italiani ben sotto la media europea.
Economia lenta.
A guardare bene le statistiche del Paese, qualcosa però si muove. Troppi vincoli frenano lo sviluppo ma il made in Italy è sopravvissuto alla globalizzazione e c'è una parte di imprese che ha vinto la sfida, che esporta nel mondo e che continua a crescere anche nei settori tradizionali. L'economia insomma non è così compromessa come molti la descrivono. Per questo "è pessimistico", secondo il presidente dell'istituto di statistica Luigi Biggeri, pensare a una crescita zero per quest'anno. In campo economico si può essere insomma "moderatamente ottimisti". Ma è sul piano sociale che l'allarme non va invece sottovalutato.
Allarme famiglie.
Il 50% delle famiglie vive con meno di 1.900 euro al mese, il 15% non arriva alla quarta settimana del mese, il 6,2% ritiene di non potersi permettere un'alimentazione adeguata, il 10,4% un sufficiente riscaldamento per l'abitazione e il 38,7% una settimana di vacanza all'anno. Il 61,1% delle famiglie che pagano un mutuo considera pesante il carico da pagare, anche perchè il costo della rata galoppa: dai 469 euro del 2004 si è passati ai 559 del 2006 con un'incidenzia sul reddito salita dal 16,5% al 19,2%.I redditi sono crollati insieme alla produttività: nei sette anni dal 2000 al 2007 gli italiani si sono impoveriti e i salari hanno perso il 13% rispetto alla media europea. Così da un Paese ricco rispetto agli agli altri, l'Italia si è trasformata in un paese più povero della media.Le famiglie siciliane, poi, sono le più povere d'Italia e ben al di sotto della media nazionale, 27.736 euro. Il reddito medio dei nuclei familiari nell'Isola è pari a 20.952 euro, ben 11 mila euro in meno rispetto alla provincia di Bolzano (32.008) che risulta la più ricca, seguita dall'Emilia Romagna, con 31.449 euro.
Le due Italie.
L'immagine che sintetizza la situazione del Paese è la disparità Nord-Sud, la diminuzione della disocuppazione cui però fa da contraltare l'aumento degli inattivi, le imprese che si sono ristrutturate e la larga parte che invece non è produttiva. "Si avverte un senso di incertezza ma anche di movimento; un senso di agitazione ma non una direzione definita", sottolinea l'Istat. Di sforzi insomma ce ne sono ma non sempre vengono incanalati nella direzione giusta.Interventi sociali. Per farlo servono "interventi urgenti" per sburocratizzare il Paese, per ridurre la pressione fiscale, per alleggerire il peso dei costi della casa, dal mutuo all'affitto, per agire insomma soprattutto in campo sociale, con gli aiuti alle famiglie, con l'assistenza agli anziani, con lo sviluppo dei servizi, ma anche delle infrastrutture che, ormai a livelli di emergenza, sono diventate un tema sociale visto che la loro scarsità limita o impedisce la mobilità.La ricetta dei sindacati. A chiedere le riforme sono anche le parti sociali. Fisco, infrastrutture, relazioni sindacali, scuola sono le priorità indicate da Emma Marcegaglia: "i temi sono chiari - sottolinea il presidente di Confindustria - Adesso è venuto il momento di agire".Per Marigia Maulucci, segretario confederale della Cgil, "occorre assumere il dato della penalizzazione di stipendi e pensioni come asse centrale delle scelte", mentre per il leader della Cisl, Raffaele Bonanni, "la strada è quella di fare una nuova politica salariale attraverso il rafforzamento della contrattazione aziendale e territoriale".Luigi Angeletti, segretario della Uil, reclama "una seria riduzione delle tasse sui redditi del lavoro dipendente" e investimenti da parte del governo. E Renata Polverini dell'Ugl invoca "una scossa" per il Paese.
28/05/2008COME SI FA A INFERIRE SU LOMBARDO?........

Ricevo e pubblico...
Povero Lombardo
Povero Presidente della Regione, volevamo vigilare da cittadini sul mantenimento delle sue promesse, ma a 40 giorni dalle elezioni ancora non ha cominciato neanche a governare.
Come si fa a infierire?
Il PDL ha o si inventa ogni giorno mal di pancia, partito unico che di uniconon ha niente (pure alle correnti si deve dar conto...). I suoi politici,anche loro a parole fieri autonomisti, vanno ogni giorno a Roma anche per chiedere se possono andare in bagno. Ammesso che l'MPA un po' di autonomia genuina nelle vene ce l'abbia, ma come fa a governare insieme a questi ascari, yesmen, incapaci di riscaldarsi se non per qualche poltrona in più oin meno?
Ora si ci mettono pure i democristiani dell'UDC...
E' cominciato il gioco al massacro, sulla pelle dei siciliani.
E di tutte le promesse, vitali per il Popolo siciliano (Alta Corte, sistema bancario, risorse petrolifere, solo per richiamare i primi che vengono alla mente) non se ne fa nulla per ora; l'unica cosa che va avanti è l'unica che non serve a niente alla Sicilia, il "ponte", perché lì c'è l'Impregilo che aspetta, e soprattutto i suoi misteriosi soci.
A onor del vero dietro questi mal di pancia c'è anche qualche scelta coraggiosa del Presidente: la sanità, vergogna mondiale, commissariata da un pubblico ministero, gli ATO ridotti, un quarto di "tecnici" al governo e così via. Bene anche la promessa di introdurre la storia di Sicilia e lo Statuto commentato nelle scuole (vedasi nostra proposta di legge in tal senso). Ma le ombre ancora, purtroppo, superano le luci. Il Presidente ostaggio non ha la forza di stoppare Tremonti quando toglie a Palermo il passante ferroviario, alle tre maggiori città siciliane la metropolitana leggera, alcune strade vitali in Sicilia e in Calabria, purché i milanesi paghino meno ICI... E dire che è un Ministro della Repubblica e potrebbe andare a Roma a votare contro, anche simbolicamente, a queste amenità di Tremonti.
Quelli (i suoi alleati) hanno le televisioni in mano, e le usano per annunci demagogici che pagano i più deboli (Calabresi e Siciliani in questo caso,coloro che vivono in affitto rispetto a quelli che la casa ce l'hanno in genere). Anche quella dei mutui è una grossa bufala. In pratica ci trasformano i tassi variabili in "rate costanti e durata variabile" con unulteriore debito per le famiglie in conto interessi da pagare tutto allafine del mutuo o da rateizzare ulteriormente: interessi su interessi posticipati per cui il mutuo diventa una schiavitù a vita.
Bravo Tremonti! E chi ti ferma più con le televisioni in mano.
Ci dice"udite, udite", se il tasso scenderà sotto quello del 2006, le banche daranno alle famiglie la differenza alla scadenza; ma che fa il ministro, ci prende per i fondelli, come fa l'Euribor a scendere sotto il 2 % del 2006? E in questo il nostro paladino del sud e dei siciliani che fa?
Tace, se no gl ifanno cadere il governo e addio autonomismo...
Oggi come 50 anni fa i poteri forti della Penisola di autonomismo siciliano non vogliono sentir parlare...Ah se i Siciliani dessero più del 50 % a partiti autonomi o siciliani (non necessariamente l'MPA) come in Val d'Aosta!
Allora chi ci toccherebbe?
Ci arriveremo ma ci vorrà tempo e una lunga opera di persuasione dell'elettorato.Intanto lo scempio istituzionale dimostra che i Siciliani non hanno nulla da aspettarsi dai partiti italiani, di qualunque estrazione. E vane sono le rampogne dei "democratici", ché loro non hanno saputo certo far di meglioper la Sicilia né sono più autonomi dai loro padrini romani. Si interroghino piuttosto sul perché in Sicilia non rappresentano più nessuno, nonostante il continuo starnazzare anti-siciliano della Repubblica di Palermo.Ma noi non disperiamo. Finiti questi giri di valzer può essere che il"povero Presidente" quarchi cusuzza per la Sicilia riuscirà a portarla acasa. Vedremo, fintanto che, almeno, non ci saranno alternative.
Un ultimo consiglio, però: non si lasci più scappare affermazioni "catano-centriche", noi tutti amiamo Catania e ci sentiamo catanesi, ma Ella è il Presidente dei Siciliani, di tutti i Siciliani.
Buon lavoro.
Né Destra, né Sinistra, né Centro: solo e sempre Sicilia: LA NOSTRA PATRIAE' LA SICILIA.
ANimus.TUus. DOminus
L'ALTRA SICILIA-Antudo
Movimento del Popolo Siciliano "al di qua e al di là del Faro"
Bvd. de Dixmude 40 bte 5 (B) - 1000 Bruxelles
Tel/Fax: 0032 02 2174831
Cell. 0032 475 810756
- SKYPE: laltrasiciliantudo

AUTODETERMINAZIONE:10 domande,10 risposte dal VENETO...(2

Pubblichiamo oggi,ripresa dal sito dei GIOVANI VENETI, la seconda domanda(e la seconda risposta) sul diritto dei Veneti all'AUTODETERMINAZIONE...
2)Perché volere l’indipendenza e non l’autonomia o il federalismo?
Il Popolo Veneto, in prima analisi, merita l’indipendenza perché è un popolo storico dell’Europa, che ha contribuito in maniera fondamentale alla creazione dell’Europeità che nell’assetto basso-medioevale e rinascimentale sembra aver trovato la sua migliore espressione, coincidente con l’inarrestata ascesa della Serenissima, che giunse al suo acme proprio quando l’Europa accorse a Lepanto per difendere sé stessa sia sul piano militare che su quello identitario. Dal punto di vista politico e giuridico, invece, il Popolo Veneto merita l’indipendenza poiché il suo territorio storico è stato mutilato ed occupato in particolare dallo Stato italiano (ma non solo), e solo la piena, indiscussa e fattiva indipendenza potrà mettere in ombra gli indicibili soprusi subiti dal Popolo Veneto, che tuttavia mai e con nessuna ricompensa potranno essere cancellati dalla memoria storica dei Veneti. Ciò non toglie, comunque, che eventuali offerte da parte dello Stato italiano concernenti maggiori poteri o addirittura forme di auto-governo per il Popolo Veneto riteniamo dovrebbero essere accettate, poiché di certo sarebbe errato non alleviare le sofferenze che il popolo Veneto sta subendo: non sarà il martirio del Popolo Veneto la via per la sua indipendenza. Contemporaneamente, tuttavia, dobbiamo affermare che tali ipotesi riguardo a offerte dello Stato occupante sono altamente improbabili poiché, sulle basi e con i criteri del materialismo storico e dialettico, pare pressoché impossibile che uno Stato in condizioni di regressione economica ed etica costante come quello italiano rinunci a scaricare su oltre 5 milioni di Veneti le proprie enormi deficienze strutturali oltre ai costi dei costanti e svariati stati di emergenza in cui versa questo Stato fantoccio (continua).

DEVASTANTE CAMPAGNA OMOFOBICA

Ricevo da "nessuno tocchi caino" e pubblico
GAMBIA. PRESIDENTE MINACCIA DI DECAPITARE I GAY
(Nella foto il presidente Yahya Jammeh)
22 maggio 2008: il presidente del Gambia Yahya Jammeh ha minacciato di decapitare tutti gli omosessuali che resteranno nel paese, riportano media locali.
Il Gambia è un paese di credenti pratiche immorali come l'omosessualità non saranno tollerate, ha detto il Presidente la settimana scorsa nel corso di un raduno politico, aggiungendo che taglierà la testa”di tutti i gay presi in Gambia.
Nella stessa occasione Jammeh ha detto di concedere ai gay 24 ore di tempo per lasciare il paese, promettendo leggi sull'omosessualità più severe che in Iran.
La campagna omofobica è continuata anche in questi ultimi giorni sui media governativi, con il Daily Observer che ha pubblicato un violento editoriale: "Lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Questo è un paese mussulmano e cristiano, e tanto il Corano quanto la Bibbia condannano l'omosessualità", ha scritto il giornale.
Per le associazioni a difesa dei diritti delle persone gay le dichiarazioni del presidente Jammeh non costituiscono una sorpresa. "Il Presidente ha una lunga storia di omofobia", ha commentato Peter Tatchell, del gruppo Outrage.
Se Jammeh passerà dalle minacce ai fatti, con ogni probabilità i donatori internazionali metteranno fine al loro sostegno ed il turismo straniero diminuirà, con grave danno dell'economia del paese. Già lo scorso gennaio Jammeh aveva attirato se di sé le critiche delle organizzazioni africane impegnate sul fronte della lotta all'Aids, sostenendo di aver trovato un trattamento miracoloso” contro la sindrome.
Il metodo era fondato su versetti del Corano e su una mistura di erbe mediche, che i pazienti ingerivano e spalmavano sul corpo dopo aver abbandonato l'uso dei farmaci anti-retrovirali.In Gambia c'è stata una sola esecuzione dall'indipendenza nel 1965 dal Regno Unito: Mustapha Danso, condannato nel dicembre 1980 per l’assassinio di un vice comandante in capo, è stato giustiziato il 30 settembre 1981. Il 18 dicembre 2007 il Gambia si è astenuto sulla risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

*************


martedì 27 maggio 2008

AUTODETERMINAZIONE:10 domande,10 risposte dal VENETO...(1


Dal sito web dei "GIOVANI VENETI" riprendo e pubblico a puntate "1o domande"( e 10 risposte) sul tema del diritto dei popoli all'autodeterminazione e sulla resistenza dei Veneti per l'indipendenza.
************************
1)L'indipendentismo è un fenomeno anacronistico?
Premesso che un Popolo si definisce come insieme di individui, i quali condividono molteplici aspetti tra cui storia, tradizione, lingua, cultura, religione, valori etici, propensione latente a determinate strutture economiche e sociali, oltre che evidenziare un forte legame con il proprio territorio, in cui quel popolo, nel processo storico, si è naturalmente insediato e sviluppato. Detto questo, è fondamentale ricordare che ad ogni Popolo è riconosciuta una serie di diritti, che si possono riassumere nel “diritto all’autodeterminazione dei popoli”, proclamato già nei 14 punti di Wilson del 1919 ed conclamato nella Carta delle Nazioni Unite nel capitolo primo (sui fini ed i principi dell’ONU), articolo primo, paragrafo secondo. Altre fonti di diritto internazionale su cui si basa il diritto di autodeterminazione dei popoli sono: il Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966 (recepito dall’Italia con legge n. 881 del 1977) la Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati, del 1970 (in cui si sancì il divieto di ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del loro diritto all'autodeterminazione). l'Atto Finale di Helsinki, del 1975, in cui si afferma il diritto per tutti i popoli di stabilire in piena libertà, quando e come lo desiderano, il loro regime politico senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. Il principio di autodeterminazione dei popoli costituisce una norma di diritto internazionale generale cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti ed obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre questo principio rappresenta anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile (Significa che esso è un principio supremo ed irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale). Il diritto dei Popoli all’autodeterminazione è quindi un diritto sovraordinato rispetto agli ordinamenti dei singoli Stati, inderogabile ed imprescrittibile, cioè che non ha un termine di scadenza che ne limiti l’applicazione nel tempo, e pertanto si può confermare che il bisogno di indipendenza di un popolo è un desiderio che non è mai anacronistico. Nel caso dei Veneti, pensiamo al passato storico del Popolo Veneto, di origini pre-romane, che ha espresso in tutti i campi le sue potenzialità durante 11 secoli ininterrotti di gloriosa sovranità della Veneta Serenissima Repubblica, con una Venezia mai espugnata nel corso di sedici secoli (fondata secondo la tradizione il 25 marzo 421 d.C.). Come pietra di paragone, si pensi che il popolo ucraino è tornato indipendente dopo 400 anni di dominazioni straniere; il popolo polacco è ora indipendente dopo secoli di alterne vicende che lo hanno visto a tratti indipendente, e a tratti spartito tra potenze confinanti; mentre stati come la Slovenia non sono mai storicamente esistiti. Inoltre, possiamo senza dubbio asserire che il Popolo Veneto è stato uno dei primi popoli (se non davvero il primo della Storia) cui sia stato riconosciuto e garantito a livello internazionale il diritto di autodeterminarsi, conquistato col sangue sul campo, battendo le truppe di terra e la marina italiane a Custoza e a Lissa nel 1866: i trattati internazionali del 1866 sulla questione Veneta e i carteggi diplomatici ufficiali fanno emergere esplicitamente la volontà del consesso internazionale di dare ai Veneti la legittimazione a determinare autonomamente il loro futuro. Ciò è stato impedito con la forza dallo Stato italiano, colpevole di aver privato il Popolo Veneto della sua libertà, di aver infangato le prove di questo crimine, e di aver violato i trattati che ha sottoscritto, ingannando con ciò l’intero consesso delle Nazioni e degli Stati. Alla luce di questa breve ma sufficiente disamina, riteniamo fondato e legittimo il diritto del Popolo Veneto a lottare per la propria indipendenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^

SICILIA,MEMORIA E RIVOLTA...


Centre International de Recherches sur l'Anarchisme (CIRA)
en
fr
it
Catalogue
Pour consulter ou emprunter des documents, voyez la rubrique
bibliothèque. Le fonctionnement de l'interface de recherche est sommairement décrit dans ce guide de recherche.
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les dernières notices...
Détail de l'auteur
Auteur Orazio VASTA

Documents disponibles écrits par cet auteur Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Quale Sicilia per i siciliani ? : con documenti e un elenco delle formazioni indipendentiste e autonomiste isolane / Orazio VASTA
Orazio VASTA
Editeur :
Sicilia punto L (Ragusa)
Année de publication :
[1985]
Collection :
Storia-interventi num. 7
Importance :
94 p.
Présentation :
ill.
Format :
17 cm
Langues :
Italien (ita)
Catégories :
ITALIE:Histoire ; LIBÉRATION NATIONALE ; ANTIMILITARISME ; NATIONALISME
Permalink :
http://www.cira.ch/catalogue/index.php?lvl=notice_display&id=6728
Imprimé
CIRA - Beaumont
Bibliothèque
Disponible
*****************************
Rivolte e memoria storica : atti del convegno 1945-1995: le sommosse contro il richiamo alle armi cinquant'anni dopo. Ragusa 6 gennaio 1995 ; Contro la guerra e contro la storia / Pippo GURRIERI
Auteurs :
Pippo GURRIERI; Giovanni IACONO; Fulcantono GIOFFRE; Giovanni PLUCHINO ZISA; Maria OCCHIPINTI; Orazio VASTA; Natale MUSARRA; Emanuele SCHEMBRARI; Pino SALME; Gianni FERRARO; Laura BARONE; Giuseppe MICCHICHE; Franco LEGGIO
Editeur :
Sicilia Punto L edizioni (Ragusa)
Année de publication :
1995
Importance :
111 p.
Format :
17 cm
Langues :
Italien (ita)
Catégories :
FEMMES ; ITALIE:Histoire:1940-1945 ; ANTIMILITARISME ; PRESSE:Études
Résumé :
La rivolta a Ragusa tra spontaneità politica e storiografia / Pippo Gurrieri .Maria Occhipinti / Laura Barone .Rivolte e memoria storica / Natale Musarra.La rivolta a Catania ed il movimento independista / Orazio Vasta.Il mio "non si parte" / dal diario di Giovanni Iacono.
Permalink :
http://www.cira.ch/catalogue/index.php?lvl=notice_display&id=10892
Imprimé
CIRA - Beaumont
Bibliothèque
Disponible
**************

KOSOVA INDIPENDENTE:il riconoscimento della Spagna?

"La politica spagnola nei confronti del Kosovo è stata sottoposta a considerazioni di opportunità interna e di politica. But since elections are over, it is the right moment to focus on our foreign policy following the only legitimate objective that must inspire the promotion of stability in the Balkans. Ma dal momento che le elezioni sono più, è il momento di concentrarsi sulla nostra politica estera in seguito al solo legittimo obiettivo che deve ispirare la promozione della stabilità nei Balcani.
Therefore, two months after the declaration of independence, and taking advantage of the forming of a new government, Spain should recognize Kosovo. Pertanto, due mesi dopo la dichiarazione di indipendenza, e sfruttando la formazione di un nuovo governo, la Spagna deve riconoscere il Kosovo. In retrospect, it is understandable that the outcome of independence was not as Spain and many other states rightly preferred with an agreement between the parties, as part of a great European and international consensus, but a unilateral declaration instead. In retrospettiva, è comprensibile che il risultato di indipendenza non è stata come Spagna e in molti altri stati giustamente preferito con un accordo tra le parti, come parte di un grande europeo e di consenso internazionale, ma una dichiarazione unilaterale. But the fact is that today there is a new reality, as undeniable and as irreversible, whose recognition would have to arrive at some point. Ma il fatto è che oggi c'è una nuova realtà, come innegabile e irreversibile, il cui riconoscimento dovrebbe arrivare a un certo punto. Kosovo is currently a state protected by the European Union under the Ahtisaari Plan, a plan sponsored by the United Nations, which Spain has supported and should continue to support because it constitutes the best guarantee for the developing of a viable, democratic and respectful state providing the rights of individuals and minorities. Il Kosovo è attualmente in una situazione protetta dall'Unione Europea nel quadro del piano Ahtisaari, un piano sponsorizzato dalle Nazioni Unite, che la Spagna ha sostenuto e dovrebbe continuare a sostenere in quanto costituisce la migliore garanzia per lo sviluppo di una vitale, democratico e rispettoso di Stato che forniscono i diritti degli individui e delle minoranze. This step would not jeopardize the validity of decisions taken at the time by the previous government, nor should involve the acquisition of any commitment regarding future situations. Questo passo non compromettere la validità delle decisioni prese al momento dal governo precedente, né dovrebbe comportare l'acquisizione di alcun impegno per quanto riguarda situazioni future. Hence, the Spanish Government would continue, as it did before, to maintain that the independence for Kosovo is a unique case in the way that it cannot be used as precedent, neither for international nor domestic purposes. Di conseguenza, il governo spagnolo continuerà, come ha fatto prima, che per mantenere l'indipendenza per il Kosovo è un caso unico nel modo in cui essa non può essere utilizzato come precedente, né internazionale, né per scopi domestici. One would not treat, then, the recognition of unilateral independence of Kosovo as an open door for any legal debate that leads us to an impasse; instead, we must firmly adapt to the fact that state that Kosovo is independent, and show respect for Serbia. Non si potrebbe trattare, quindi, il riconoscimento unilaterale di indipendenza del Kosovo, come una porta aperta per qualsiasi dibattito giuridico che ci conduce a un vicolo cieco, anzi, dobbiamo adattare fermamente al fatto che affermare che il Kosovo è indipendente, e mostrare rispetto per la Serbia . The recognition would help the new state consolidate. Il riconoscimento permetterebbe il nuovo Stato consolidare. Foreign investment will not come if there is no full guarantee of stability and irreversibility. Gli investimenti stranieri non verrà se non vi è piena garanzia di stabilità e di irreversibilità. The Kosovar democratic institutions will not be able to progress, neither will the people have any economic incentive to contribute in the construction of a viable state. Del Kosovo istituzioni democratiche non saranno in grado di progresso, né sarà il popolo ha alcun incentivo economico per contribuire alla costruzione di valide Stato. Therefore, without a firm and resolute support of the EU and the international community, the Kosovars, whether Serbs or Albanians will lose their hope of a better future. Pertanto, senza un fermo e risoluto sostegno dell'Unione europea e la comunità internazionale, i kosovari, se serbi o albanesi perderanno la loro speranza di un futuro migliore. At the same time, a decision in this regard would send an important message to the Serbian nationalists, and those who encourage them from Russia, demonstrating that the EU is not an actor paralyzed by its divisions. Allo stesso tempo, una decisione in tal senso potrebbe inviare un messaggio importante per i nazionalisti serbi, e quelli che li incoraggino dalla Russia, il che dimostra che l'UE non è un attore paralizzato dal suo divisioni. Today, the lack of recognition sends a wrong message to the Serbian authorities, making them believe that independence is reversible or, alternatively, that the EU is going to tolerate Belgrade to annex the region north of the Iber River, where 40% of the Serbian minority is concentrated. Oggi, la mancanza di riconoscimento invia un messaggio sbagliato alle autorità serbe, facendo credere loro che l'indipendenza è reversibile o, in alternativa, che l'Unione europea sta per tollerare Belgrado di annettere la regione a nord del fiume Iber, dove il 40% dei Serbi minoranza è concentrato. To date, the EU has avoided deployment in the northern area, to avoid incidents that could further radicalize the spirits in the eve of the crucial elections on May 11 in Serbia. Fino ad oggi, l'Unione europea ha evitato di distribuzione nell'area settentrionale, al fine di evitare incidenti che potrebbero ulteriormente radicalize gli spiriti nella vigilia del cruciale elezioni del 11 maggio in Serbia. But very soon the EU mission (EULEX) will have to deploy in that area and legally enforce institutions and policies under the Ahtisaari Plan, which provides a powerful roadmap for a democratic and multiethnic Kosovo. Ma ben presto la missione dell'UE (EULEX) dovranno schierare in quella zona e giuridicamente far rispettare le istituzioni e le politiche nel quadro del piano Ahtisaari, che fornisce un potente tabella di marcia per un'Europa democratica e multietnica in Kosovo. Taking this position, the Spanish Government would join the majority of its closest allies, which have already recognized Kosovo: namely, more than two thirds of EU members, including the biggest defenders of international law such as Holland or Scandinavian countries, three forth of NATO members or OECD, and 20 of the 25 best performing countries in the Democracy Index created by The Economist, including those who for domestic reasons, are similarly sensitive to this issues such as Canada, Belgium or the United Kingdom. Prende questa posizione, il governo spagnolo avrebbe aderire alla maggioranza dei suoi alleati più stretti, che hanno già riconosciuto il Kosovo: ossia, più di due terzi dei membri della UE, tra cui i più grandi difensori del diritto internazionale come ad esempio l'Olanda o dei paesi scandinavi, tre via della NATO membri o OCSE, e 20 dei 25 paesi coi migliori risultati nella democrazia Indice creata da The Economist, compresi quelli che per ragioni interne, sono ugualmente sensibili a questo questioni come il Canada, Belgio e Regno Unito. Thus, such a decision would also ease things for two key neighbors, Macedonia and Montenegro, and could reinforce the position of Spain and its influence in the EU by taking a stand with regard to the Balkans as showing Spanish foreign policy is capable of dealing with this complexity, while opening a path to recognition by other states which are still reticent, especially in Latin America and the Arab world. Così, una tale decisione avrebbe anche facilità per due cose importanti vicini, Macedonia e Montenegro, e potrebbe rafforzare la posizione di Spagna e la sua influenza nell'Unione europea di prendere una posizione per quanto riguarda i Balcani, mostrando come la politica estera spagnola è in grado di trattare con questa complessità, mentre l'apertura di un percorso di riconoscimento da parte di altri Stati che sono ancora reticenti, in particolare in America Latina e il mondo arabo. Conclusively, recognition will also help to strengthen the position of Spain and its leadership within the EU, allowing to highlight its commitment in the Balkans, enormous in human and economic terms and quite extensive in time, showing that even if situations like Kosovo generate internal difficulties, the Spanish foreign policy is capable of handling complex situation. In conclusione, il riconoscimento contribuirà anche a rafforzare la posizione di Spagna e la sua leadership all'interno dell'Unione europea, che permette di evidenziare il suo impegno nei Balcani, umane enormi in termini economici e molto ampia e nel tempo, mostrando che, anche se situazioni come il Kosovo generare difficoltà interne , La politica estera spagnola è in grado di gestire situazione complessa. In doing so, the Government will not only contribute significantly to stability in the region, but help restore our country’s position in the heart of European leadership at a crucial moment. In tal modo, il governo non solo contribuirà in maniera significativa alla stabilità nella regione, ma contribuirà a ripristinare il nostro paese la posizione nel cuore di leadership europea in un momento cruciale. The authors of this article previously published by Spain's daily El Pais are Jose Ignacio Torreblanca, director of the office in Madrid of the European Council of Foreign Affairs (ECFR) and professor at the UNED, and Jordi Vaquer i Fanés, a European Program Coordinator of the CIDOB Foundation. Gli autori di questo articolo precedentemente pubblicato dalla Spagna il quotidiano El Pais sono Jose Ignacio Torreblanca, direttore dell'ufficio di Madrid del Consiglio europeo degli affari esteri (CEDF) e professore presso la UNED, e Jordi Vaquer i Fanés, un programma europeo di Coordinatore la Fondazione CIDOB".

L'AUTONOMIA IN CONDOMINIO CON BERLUSCONI?

Dal sito www.terraeliberazione.org leggo e posto questo "Autonomia è...", interessante intervento del mio amico Mario Di Mauro,presidente del Movimento Siciliano "Terra e Liberazione",movimento che crede fermamente che il Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo(Mpa) sia "un",anzi,"il" Presidente autonomista"... Mi chiedo,e giro la domanda al mio amico Mario e a chi legge questo post,ma come può essere che Lombardo sia il "Presidente dell'Autonomia" della Sicilia quando nel "suo" governo appena costituito lo stesso Mpa è minoritario rispetto agli "alleati" del Pdl? Insomma,quale Autonomia vuole e può avanzare Lombardo per la Sicilia?
Personalmente,credo,e mi dispiace tantissimo per la mia Terra,che Lombardo non è lui stesso autonomo da Berlusconi e compagnia,altro che "primo" Presidente dell'autonomia!
L'Autonomia è...non avere segreterie politiche in condominio...
===========================
Autonomia è...
Difesa pratica e immediata delle condizioni di Vita e della Dignità delle Famiglie Siciliane.

1 - La Sicilia confina con se stessa. Ma è nel Mondo. In questo Mondo ci può stare in due modi: da colonia-fabbrica di figli per l'emigrazione, o da Isola-Nazione capace di generare e valorizzare la propria Identità e le proprie capacità di Lavoro. Lo Statuto di Autonomia del 1945, conquistato dal movimento indipendentista e svuotato da almeno mezzo secolo di ascarismo, non è solo la nostra Legalità Costituzionale, ma anche una buona leva giuridica per lo sviluppo e

conomico e culturale. Va applicato fino in fondo. E poi esteso: diremo la nostra.
2 - Dichiarare l'intero territorio siciliano "Zona Franca Regolamentata" (Z.F.R.) tutelando la qualità dell'ambiente e del lavoro. L'economia siciliana va liberata dallo schiacciamento fiscale e burocratico imposto dal parassitismo statale e mafioso. Lo sviluppo orientato e qualificato delle Forze produttive è condizione necessaria all'esistenza materiale e spirituale del nostro Popolo. Un Popolo che non produce, non esiste.
3 - Istituire il "Reddito Minimo Garantito" (Re.Min.G.) su base familiare di 400 euro mensili cumulabili. Non sarà "la soluzione" ma la miseria avanza e va arginata subito. Le risorse ci sono. Ai nostri critici del cazzo con la pancia piena diciamo anche che vogliamo "rilanciare i consumi" di...pasta e pane nei quartieri popolari e non vogliamo più vedere trentenni in miseria e pensionati che "rubano" un pacco di biscotti al supermarket.
4 - Riconvertire i poli colonialisti della morte petrolchimica sul modello tedesco (Rurh): produzioni eco-compatibili e centri di ricerca. Ricondurre le politiche energetiche a criteri autonomistici: di sicurezza e convenienza per le famiglie siciliane, e di tutela dinamica del Paesaggio dell'Isola.
5 - Costruire un "ponte ferroviario" a sospensione magnetica che colleghi a 300 all’ora Messina - Catania- Palermo - Punta Raisi, unendo la Sicilia e i Siciliani, e realizzando di fatto anche l'hub aeroportuale di cui abbiamo bisogno. A quel punto -forse- si porrà il problema dell'attraversamento stabile del Canale di Messina. Con tutto il rispetto, noi, da decenni, siamo e restiamo per la soluzione più concreta: tunnell ferroviario sottomarino.
6 - E' la Sicilia a fare i Siciliani. Isola-Nazione nel cuore di zolfo del Mediterraneo, luogo di accumulo della potenza marittima, calamita della Storia. A testimoniarlo, in positivo, è la Lingua nostra in tutte le sue stratificazioni, il Paesaggio nostro in tutta la sua biodiversità, non meno della cenere solidificata delle generazioni che in diecimila anni di Storia ammucciata, dai Cyclopi ad oggi, hanno prodotto quello che siamo.
E' tempo di educare le nuove generazioni a Conoscere e dunque Amare sul serio la propria Terra-Madre, per imparare ad alzare uno sguardo siciliano e solidale sulle cose della Vita e del Mondo: lo Studio metodico e pluralistico di lingua, storia, paesaggi dell'Isola dei Siciliani...va sdoganato subito nei programmi scolastici, utilizzando al meglio, senza buttare soldi, le nuove tecnologie multimediali. Non c'è molto tempo per "riformare il corpo docente". Ci vuole una scorciatoia, magari istituendo una task-force e stornando le somme necessarie da quello scandalo dei "corsi di formazione". Diremo la nostra.
Su questa base programmatica è avviata la nuova campagna di adesione al nostro movimento. Chi vuole impegnarsi seriamente su questo Cammino, avrà uno strumento per farlo e nuovi amici nella vita.
@2008. Movimento Siciliano "Terra e LiberAzione"
scrivici a: terraeliberazione@yahoo.it

*******************************

A PROPOSITO DI AUTONOMIA IN CONDOMINIO...

(adnkronos) - 19/05/2008
Sicilia: Vertice Centrodestra a Roma Su Amministrative
Catania, 19 mag. (Adnkronos) - In Sicilia, in vista delle prossime elezioni amministrative, il centrodestra si incontrera' oggi a Roma per decidere le candidature. All'incontro parteciperanno, fra gli altri, Angelino Alfano per Forza italia, Ignazio La Russa per An e Raffaele Lombardo per l'Mpa.
Alla luce del vertice nazionale, e' slittata infatti la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Pdl a sindaco di Catania e presidente della Provincia etnea convocata per oggi pomeriggio alle 17 all'hotel Excelsior della citta' dell'elefante.
di (Ftb/Col/Adnkronos) Adnkronos - Lun 19 Mag - 16.33

lunedì 26 maggio 2008

OGGI,RIUNIONE "ADDIOPIZZO CATANIA"


Da:
comitato@addiopizzocatania.org
A:
oraziovasta@libero.it
Oggetto:
riunione Addiopizzo Catania
Ricevuto il:
25/05/08 15:33
Lunedì 26/05/2008 alle ore 21:00 in viale Vittorio Veneto 14, Catania, presso i locali della "Confesercenti" (secondo piano) si svolgerà la riunione dell'associazione Addiopizzo Catania.
Vi aspettiamo!
Per informazioni scrivi a comitato@addiopizzocatania.org

domenica 25 maggio 2008

...Per avere quello che si vuole, basta mostrare le mutandine ?


Guarda il video: CLICCA! http://www.troviamoibambini.it/index.php/cartoni-porno-animati-per-i-tuoi-bambini/
********EDUCATIVO,VERO?
Il cartone animato in questione si chiama DRAGON BALL
La bambina in questione, si chiama Bulma Briefs, che traducendo diventa: SLIP FEMMINILI.
Questo stralcio di cartone animato trasmette:
“Che per avere quello che si vuole, basta mostrare le mutandine ?”
Tranquilli, la scena in questione è stata censurata (anche se molti di voi ci riferiscono di averla vista, molto tempo fa, senza censure all’inizio del “lancio” del cartone animato, quindi l’avranno censurata DOPO, come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati…) perchè ovviamente non adatta ai bambini, ma la si può trovare tranquillamente su Youtube e circola in DVD, doppiato e venduto da strutture MOLTO CONOSCIUTE…
Quanti genitori piazzano i loro figli davanti alla tv, a guardare gli “innocenti” cartoni animati ?
Quanti genitori li guardano con loro ? Tu credi di comprargli un innocente cartone animato e tuo figlio si vede invece un PORNO ANIMATO ?
I genitori sono troppo impegnati, magari c’è la tata, che troppo impegnata non controlla, e i nostri bambini crescono, pensando, che è normale, mostrare le mutandine ad un vecchio bavoso, in cambio “della sfera magica” o di altro…
Il business del sesso, lo inculcano sin da piccoli, e i ragazzini crescono, con “l’ormone impazzito”…
Basta semplicemente, navigare su google, e di fatti del genere se ne trovano a volontà:
PERUGIA - Nuovo caso di bullismo a Perugia, per un video pedopornografico realizzato da quattro studenti di una scuola media. Protagonisti del filmato tre ragazzi di tredici anni e una bambina di appena dodici. In seguito alle segnalazione di un preside dell’istituto del capoluogo umbro, sono al vaglio del tribunale dei Minori e della Polizia Postale le posizioni e i ruoli di quattro minori che avrebbero girato e diffuso video sessuali con loro protagonisti. Una bravata del branco o dietro il video si celano pedofili che invitano i minorenni a raccogliere immagini hard tra compagni di scuola dietro compensi in denaro o ricariche telefoniche? Entrambe le ipotesi sono al vaglio delgli agenti delle foze dell’ordine.

PADOVA - Secondo quanto riferito da “Il Mattino di Padova”, ragazzini tra i 10 e i 14 anni convincevano le loro coetanee a prestarsi per fugaci incontri sessuali che avvenivano nelle ultime file di sedili dello scuolabus.Niente di grave, a quanto sembra, solo palpeggiamenti e poco altro, in cambio di ricariche telefoniche di 10, al massimo 15 euro. Tutti consenzienti, tutti d’accordo, ma la faccenda e’ arrivata alle orecchie degli adulti e fino al sindaco, che ora ha deciso di munire i 300 circa ragazzini delle medie del paese di una tesserina con le proprie generalita’ e di destinare a ogni alunno a un posto fisso nello scuolabus, per evitare promiscuita’ imbarazzanti…
VICENZA - Quindicenne si prostituisce “Voglio fare la vita” “Polizia? Mia nipote, che e’ albanese e ha 15 anni, si sta prostituendo in viale Cassala”. E’ questa - a grandi linee - la telefonata giunta l’altra sera al centralino del “113″. All’apparecchio la zia della ragazzina, anch’essa albanese, che chiedeva aiuto. La richiesta e’ giunta attorno alle 22. Una signora albanese di 32 anni, regolarmente residente in Italia, ha chiamato la polizia per segnalare un episodio al quanto singolare. “Sono sicura - ha raccontato la donna in modo piuttosto trafelato - che mia nipote stia prostituendosi in questo momento in viale Cassala”. Poi ha fornito la descrizione della ragazzina, dicendo esattamente dove i poliziotti avrebbero potuto trovarla. Dalla centrale operativa di via Fatebefratelli e’ stato impartito l’ordine a una “pantera” di recarsi sul posto. Non e’ stato difficile per i poliziotti individuare una ragazza che forse sembrava piu’ una bambina in attesa di clienti. Gli agenti l’hanno bloccata, caricata sulla loro auto e portata in questura. In questura e’ venuta alla luce la verita’ raccontata dalla zia e dalla stessa baby - prostituta. La zia ha spiegato che mesi fa la bambina (compira’ 16 anni in ottobre) era gia’ stata implicata in una vicenda di prostituzione. La polizia allora aveva arrestato il suo sfruttatore, un connazionale di 23 anni. Un storia squallida sfociata sullo sfondo di Vicenza. La ragazzina era stata tolta dalla strada e le era stata affidata. Ma nel marzo di quest’anno l’irrequieta ragazzina era sparita all’improvviso. La zia allora si era messa a cercarla e, l’altra sera, l’ha trovata in viale Cassala. La baby - lucciola ha raccontato alla polizia di aver scelto di fare “la vita”, che nessuno l’ha obbligata a prostituirsi e di non voler stare a casa della zia.
PARMA - Sfruttate e filmate. Alcune di loro avevano appena 14 anni e accettavano di prostituirsi in cambio di una ricarica per il telefono cellulare: ma gradualmente sono cadute in una rete fatta di giochi erotici, violenze sessuali ed orge scoperta dalla polizia di Parma. La questura ha infatti stroncato un caso clamoroso di prostituzione: le ragazzine venivano sfruttate da un idraulico 61enne, incensurato e sposato con tre figli, che poi filmava i loro incontri con i clienti negli appartamenti di sua proprietà. (…)
I bambini crescono, “senza pudori”, in qualsiasi pubblicità, vi è sesso, sempre e comunque, dove ti giri, trovi solo donne nude e uomini pure…
Persino per le innocenti PATATINE PAI, avevano scelto ROCCO SIFFREDI: “Perchè la patatina … tira…” (poi censurata… molto poi però…)
Tv, Rex, Dragon Ball e Domenica in non adatti al pubblico dei più piccoli
ROMA - Bollino rosso sul cane lupo Rex e su Dragon Ball da parte del
Comitato di applicazione del Codice Tv e minori. Il pastore tedesco, infatti, viene giudicato troppo violento, mentre il cartone animato è finito sotto accusa per i troppi omicidi e le scene di compiacimento per atti di violenza. Per loro, e non solo, sono scattate le sanzioni previste dalla legge. E’ quanto è stato riferito questa mattina nel corso della presentazione del consuntivo del 2007 dal presidente del Comitato di applicazione codice di autoregolamentazione tv e minori Emilio Rossi.
Durante lo scorso anno il Comitato ha accertato un calo dell’emergenza dovuta ai reality show, ma contemporaneamente è aumentata la preoccupazione per quanto riguarda il tema della violenza in televisione. Nella casistica delle sanzioni del comitato presieduto da Emilio Rossi, appaiono moltissimi programmi delle reti pubbliche e private: trailers di film dell’orrore, wrestling, scene di violenza sadica, sessuale o di gruppo in film come Apocalyto, Hannibal lecter, Lo sguardo di Satana, linee hard sui canali privati.
“Abbiamo verificato che c’è stato un calo naturale di interesse rispetto ai reality show - ha detto Emilio Rossi - ma guardiamo con preoccupazione il tema della violenza nella televisione, in particolare c’è un’abbondanza di cronaca nera anche nei talk-show e nelle fiction”. Il presidente Rossi ha puntato il dito in particolare sui telefilm di genere criminal-poliziesco di produzione statunitense. “Siamo arrivati ad avere tre prime serate con questo tipo di fiction - ha aggiunto Rossi - e addirittura tre telefilm consecutivi di tipo analogo nella stessa sera. Questo genere di fiction non basta mai ai palati e quindi si accrescono le dosi e questo ci preoccupa. La violenza è stato il tema prevalente nella nostra attività del 2007″.
Ma, a sorpresa, fra i programmi nel mirino dal comitato ci sono anche telefilm e format pensati per la famiglia. A finire nel mirino sanzionatorio del ministero c’è per esempio l’arena di Domenica in che, il 18 febbraio del 2007, ha “ripetutamente riproposto in primo piano immagini di palpeggiamento di un’insegnante da parte dei suoi allievi e di altri momenti trasgressivi”.
Sotto accusa anche i telegiornali, che secondo il Comitato mandano in onda troppi fatti di cronaca nera, con dovizia di particolari e immagini raccapriccianti: nel 2007, infatti, sono stati sanzionati tutti i Tg delle principali televisioni private e pubbliche.
“Si pensi - ha aggiunto Emilio Rossi - che in televisione, nei notiziari e programmi di approfondimento, si è verificato che in una edizione, su 20 servizi 14 erano di cronaca nera. E’ come se un quotidiano di 88 pagine ne dedicasse 64 alla cronaca nera. Questo non può essere perché in televisione le immagini hanno un impatto superiore rispetto alle notizie sulla carta stampata”.
Migliora invece il sistema di avvertenze rivolto a informare le famiglie sull’idoneità o meno dei programmi ai minori, i “bollini” colorati (tra l’altro, obblighi più precisi sono contenuti nel nuovo contratto di servizio tra lo Stato e la Rai). La cosiddetta fascia protetta dalle ore 16 alle 19 (per la Rai, ora tra le 16 e le 20) va ulteriormente promossa per assicurare alle famiglie un’oasi a tutela dei ragazzi veramente garantita.
Per rendere ancora più accessibili, agli addetti ai lavori ma anche ad ogni cittadino, tutte le informazioni su norme, strumenti, studi e ricerche sulle problematiche del rapporto media/minori sono consultabili on line sul sito del comitato.
Dal 2003 (quando è stato insediato) il Comitato ha preso in esame, su segnalazione o d’ufficio, 1881 casi di possibile violazione del Codice, instaurando 565 procedimenti in contraddittorio con le emittenti.
Nel quinquennio sono state 200 le risoluzioni che hanno rilevato violazioni degli impegni assunti dalle stesse emittenti a
tutela dei minori.
I programmi più sanzionati risultano in ordine decrescente: film e telefilm; informazione; talk show; pubblicità; varietà. Le emittenti più sanzionate sono quelle del gruppo Mediaset, seguite, sempre in ordine decrescente, dal gruppo Rai, da La7 e dalle emittenti locali.
Nel 2007 per la prima volta appaiono, tra le emittenti oggetto di risoluzione, quelle satellitari: ad esempio per la diffusione di film vietati ai minori di anni 14 in orario di “televisione per tutti”. L’assoggettabilità al Codice e al Comitato è contrastata da Sky Italia sui cui ricorsi dovrà pronunciarsi il Tar del Lazio. In materia, da parte del Comitato si insiste sulla necessaria effettività del “parental control” e anche sul rispetto delle regole di concorrenza.
(19 febbraio 2008)

Fortunatamente la Tv si è inventata le fasce protette, con i vari bollini: VERDI - GIALLI - ROSSI, che se però vengono “inframmezzati” con “culi” “tette” e altro, a cosa serviranno ?
D’altronde, a volte, non abbiamo molta scelta: o lavorare o stare con i nostri bambini, perchè con gli attuali stipendi, arriviamo (quando va bene) alle terza settimana…
Quindi adesso scriveremo tutti assieme al MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, perchè vi sia più attenzione sulla problematica:
SESSO E VIOLENZA IN TV
Il Ministro delle Comunicazioni è l’On.
Claudio Scajola, lui ha due figli e forse anche dei nipotini, chissà se lui (per esempio) gli farebbe vedere DRAGON BALL ?
Magari anche lui non lo sa, che esistono CARTONI ANIMATI, in versione originale, senza tagli e doppiati in Italiano per i nostri bambini …
Caro Ministro delle Comunicazioni Claudio Scajola cosa ne pensa
delle mutandine di Bulma ?
Clicca qui per mandare anche tu una mail al Ministro
Se non hai outlook questi gli indirizzi a cui mandare una mail:urpcom@comunicazioni.it; info@troviamoibambini.it
Diffondete a tappeto !
Grazie.
IL COMITATO TROVIAMO I BAMBINI
Bambini Scomparsi