martedì 28 ottobre 2008

SICILIANI E SICILIARDI (di Turi lima)

****************
T U R I L I M A
lu trialugu n-dui
ovverusìa
SICILIANI E SICILIARDI
cuntrastu
Sicilia, ti fici lu Signuri
e duci duci ti pusau a mari,
ti desi n-suli chinu di splinnuri
e tanti doti ca fanu ncantari.
Ti desi tanti frutti e tanti ciuri,
ca chiù di chissu non puteva fari.
Chiddu ca si scurdò lu Gran Suvranu
fu di criari l' Omu Sicilianu.
Nfatti ccà c' è lu filu-Talianu,
lu filu-Russu, lu filu-Francisi,
persinu c' è lu filu-Mirikanu,
lu filu-Nglisi e lu filu-Cinisi.
Tutti li "fili" di lu Munnu sanu
li poi truvari ccà, nta stu Paìsi,
ma n-Sicilianu veru, ginuìnu,
mancu ccu la lanterna d' Aladinu.
TRIALUGU N-DUI
A Turiddu Bella
O Patreternu, dàtici n' ucchiata
a sta Sicilia ca chiangi e pinìa.
Viditi com' è tutta marturiata
e scuru scuru non trova la via?
Bastassi sulu na Vostra ciatata
pi jinchirla di paci e d' alligria.
L' Italia comu schiava l' ha tinutu
pi n-sèculu e trentanni e voli ajutu.
Chiddu ca li me' aricchi hanu sintutu
è veru o è vuci ca furmò lu ventu?
Qualcunu ccu lu Celu ha discurrutu
dicennu ca n-Sicilia non c' è abbentu.
Di certu havi lu senziu strabudutu
pirchì su' cosi senza pidamentu.

Signuri, pirdunati ssu mischinu
pirchì o è pazzu o è càrricu di vinu.

O Diu, viditi chi bruttu distinu
havi sta terra? Attagghiu a n-figghiu veru,
c' è sempri n-figghiu spuriu, n-Caìnu
ca partiggiannu va pi lu straneru
e lassa la Sicilia nta lu linu
a la mircedi di lu munnu nteru.
Cangiàtici la testa, o Ridinturi,
a cu' è senza cirveddu e senza amuri.
Cu' fu ca dissi ssi palori duri?
e nsisti ca l' Italia n' ha sfruttatu?
È falsu. Semu nui li sfruttaturi;
anzi, l' Italia assai n' ha simpurtatu.
La nostra è terra pòvira, Signuri,
ed è gràzii all' Italia, s' ha campatu.
Si Garibaldi non ni libirava,
cu' sapi sta Sicilia unn' è ca stava.
Garibaldi sapeva chi circava,
quannu sbarcò ccu milli avvintureri;
non certu di salvàrini pinzava
dàtusi ca ni fici prigiuneri.
Chissu ca parra ccu tutta ssa vava
non sapi mancu unni havi li peri.
E Vui, Signuri ca tuttu sapiti,
pirchì ssi cosi non ci li diciti?
Signuri, speru ca mancu sintiti
tutti ssi sacrileggi e ssi santiuni;
dicìtici chiuttostu, si criditi,
comu si stava sutta li Burbuni.
Quantu figghi di mamma, quantu viti
foru struncati di ddi lazzaruni?
Senza di Garibaldi, ssi fitenti,
l' avìssimu subutu eternamenti.
Si li Burbuni foru priputenti,
nui stissi li duvèvumu cacciari.
Nfatti tintammu ripitutamenti
di la Sicilia nostra libirari.
Vi ricurdati, Diu Onniputenti,
lu quarantottu chi sàppimu fari?
Pigghiammu li Burbuni pi lu coddu
e liddi liddi li jittammu a moddu.
Però lu stissu l' hàppimu di n-coddu
ancora chiù sarvaggi e chiù crudili.
Fu Garibaldi lu veru tracoddu
di ssi carnazzi, ccu li so' fucili,
ca libirò sta terra a rumpicoddu
pi fabbricari n-pòpulu civili.
Li paroli di chissu su' panzani
boni sulu a mbrugghiari li cristiani.
Garibaldi sbarcò ccu milli cani,
chiù cani di li cani Burbunisi,
ma, si non era pi li Siciliani
ca, nfinucchiati ccu falsi prumisi,
sunàvanu a la Gancia li campani,
sicuru c' appizzava li so' spisi.
Fommu nui stissi ca ni libirammu,
ma a corpu ni truvammu nta n-carammu.
Ma varda n-pocu chi discursu strammu
hav' a sèntiri unu, di matina.
È veru ca ccu cori l' aiutammu,
gridannu libirtà, fina a Missina,
ma è veru puru ca, doppu, campammu,
senza chiù scupittati nta la schina.
Ca Garibaldi ni purtò uguaglianza,
giustizia, libirtati e fratillanza.
Chistu è mpazzutu, senza nudda spranza,
Ma quali fratillanza, Patri Diu!
Ccà Garibaldi ccu la so' mastranza,
vìnniru sulu pi lu ciciulìu.
Nfatti scuparu la nostra finanza,
senza fàrici diri mancu piu.
E la Sicilia, fatta prigiunera,
la cangiaru di Statu e di Bannera
.
Ma ssa bannera è la bannera vera,
chidda taliana, c' a nui n' apparteni;
perciò l' òpira so' fu assai sincera
ca ni livò di corpu di li peni.
(Ma chistu havi strammati li pinzera
e jetta frasi a comu veni veni!)
Ccu l' Italia truvammu lu ricettu
e lu munnu ni tratta ccu rispettu.
Ma senti comu fa stu piscialettu,
ccu ssi discursi privi di bonsensu.
Non fu bannera e mancu gagliardettu,
ma mangiaciumi di Camillu Benzu,
ca studiò pirfettu lu prugettu
di livàrisi a tutti di lu menzu
p' arricchiri lu Re di lu Piemunti
ch' era mbrugghiatu e chinu di strapunti.
Chissu ca va satannu mari e munti
dimostra sulu ca non sapi n-tubbu.
Ccu mia di certu non pò fari punti,
pirchì ccu la ragiuni lu distrubbu.
È inùtili ca va purtannu cunti
pirchì di viritati lu straddubbu.
Vittoriu Emanueli fu pirsuna
ca nzemi ni purtò all' Italia una.
Fu propriu chissa la nostra sfurtuna
ssu Re straneru, latru e mangiatariu:
sùbitu ni mustrò li so' scagghiuna
e la Sicilia addivintò n' ossariu.
Pi iddu fommu terra di furtuna,
mentri iddu fu pi nui n-longu Calvariu.
O Diu, malidiciti lu mumentu
ca ssa disgrazia ni purtò lu ventu.
Ma è propriu veru chiddu ca ju sentu?
Si nzurta d' accussì n-Re gluriusu?
Re ca non happi paci e mancu abbentu
e di tutti li liggi rispittusu.
Li pàgini di storia, a centu a centu,
lu chiamaru Re bonu e ginirusu.
E ora veni n-pòviru sumaru
e lu sdirrubba nta lu munnizzaru.
Addumannamu a chiddi ca purtaru
nta li prigiuni o n-facci di li mura
pi fucilarli, o a chiddi c' ammazzaru
bruciati vivi, dopu la turtura.
Spiàmuci a li matri ca virsaru
làcrimi-petra, pi la gran svintura.
Nta lu sissantaquattru sulamenti
ammazzaru trimila rinitenti!
E a mia stu fattu non mi mporta nenti:
la Patria va sirvuta in ubbidienza
e cu' si tira arreri è n-dilinquenti;
perciò bona ci sta la pinitenza!
L' Italia s' avìa a fari prestamenti
senza nuddu rimursu di cuscenza.
Livannu erva sarvaggia di lu chianu,
nascìu lu veru Pòpulu Italianu.
Chistu non è discursu di Cristianu,
ma di n-vecchiu mbriacu a la cantina.
Non c' è a lu munnu ciriveddu umanu
ca po appruvari na carnificina.
Caru prezzu pagò lu Sicilianu,
p' èssiri poi nchiuvatu a na catina!
Bixiu e Cadorna su' du' lazzaruni
ca jincheru di sangu li stratuni.
No! chistu no, santu diavuluni!
Non si nzulta accussì la nostra storia:
foru du' eroi, du' giniraluni
ca purtaru l' Italia a la vittoria.
Cunsigghiati a ss' ammucca passuluni
ca si ni jissi a cògghiri cicoria.
Bixiu e Cadorna, n-tutti li citati
hanu li nomi scritti nta li strati.

Chissu arraggiuna comu li patati
o ci havi la mimoria di n-vermu.
Ma dicìtici quantu cannunati
Cadorna sdivacò supra Palermu.
Parràtici di Bronti, o Viritati,
a ssu mischinu ccu lu senziu nfermu.
Ca la Sicilia non fu libirata,
ma, comu na culonia, cunquistata.
Nui fommu sempri a la stissa purtata
di tutti li Rigiuni taliani.
si la Sicilia ha statu disagiata
la curpa è sulu di li Siciliani:
ministri n' hanu avutu na nsaccata,
ma hanu pinzatu sulu a li so' grani.
Pigghiamunilla allura ccu ssi vili
e no ccu chiddi ca foru fidili.

Chissu è cosa di stari nta n-canili
nsèmula a chiddi ca l' hanu adduttatu.
È veru ca li genti chiù sirvili
l' Italia l' ha chiamatu a lu so' latu,
però si tratta di genti nfidili
ca sempri di tradiri hanu giuratu.
Signuri, a Crispi vi lu ricurdati
ca sparò ncoddu a li disoccupati?
E Vui, Maestru, ancora l' ascutati?
Ora puru ccu Crispi si la pigghia?
Comu, n-statista tra li cchiù prigiati,
trattatu quasi quasi a sputazzati
e n' accusati mancu maravigghia?
Vi scummittiti ca stu trapuleri
dici puru c' aveva du' muggheri?
Ju dicu sulu cosi ca su' veri
e chissa è storia ca oramai è scritta,
storia di peni, storia di spriveri
c' hanu riduttu la Sicilia afflitta,
na terra unni lu tempu va a n' arreri
ca non pò stari chiù mancu all' additta,
unni li figghi so', ccu centu scusi,
sunu affamati e ditti mafiusi.
Vidu ca li so' idei sunu cunfusi
e Vui, Signuri, a volu lu capiti.
Chissi su' tutti minzugneri accusi,
pi quantu manzu manzu l' assulviti.
Ma Vui, c' aviti l' occhi luminusi,
non putiti cascari nta ssa riti.
L' Italia, lu sapiti, n' ha purtatu
paci, travagghiu, liggi e bonu statu.
L' ùltimi cosi c' aviti ascutatu
è quantu di chiù falsu aviti ntisu.
Si quannu mai, l' Italia n' ha purtatu
sulu miseria e càvuci a lu visu.
Pi travagghiari, fora n' ha mannatu
e pi n-sèculu e menzu n' ha dirisu.
La paci? E di chi parra chissu ddocu,
siddu hamu statu sempri nta lu focu?
Chistu, di certu, avìa a èssiri n-cocu,
pi comu Vi mpiatta la pitanza.
Ma Vui ca siti n-celu e in ogni locu,
e canusciti tutta la sustanza,
nevveru ca l'Italia - e non è pocu -
n' ha livatu la fami e la gnuranza?
Di com' èramu a tempu di l' Unioni,
semu arrivati a boni cundizioni!
Ma carriassi valigi a la stazioni,
chiuttostu ca parrari di sti cosi!
Prima di la malèfica annessioni
la Sicilia campava tra li rosi:
avèvamu dinari a profusioni,
ma ddu malvagiu Re si l' arricosi
e ni lassò, accussì, n-calia e n-cammisa,
senza mancu na lira pi la spisa!
Signuri beddu, non Vi fazzu offisa,
siddu a chissu ci dicu ch' è n-vastasi:
Vi parra ccu la lingua tisa tisa
e ccu arruganza jetta li so' frasi,
ogni fattu di storia lu stravisa
e l' apprisenta ccu diversa basi.

L' Italia è nostra matri, ed ogni figghiu
l' havi a trattari comu fussi n-gigghiu.

Ccu ssi palori ju non mi scumpigghiu
pirchì sacciu la matri chi vol diri:
la matri havi li manu senza artigghiu,
la matri ama lu figghiu e, a lu spartiri,
sparti ccu amuri, è pronta a lu cunsigghiu
e pi lu figghiu va puru a muriri.
Chidda ca chissu mi voli accullari
m' ha sucatu lu sangu e li dinari.

O Patri, non lu pozzu chiù ascutari!
Ma Vui pari ca Vi ni cumpiaciti:
lu lassati tranquillu a spatuliari,
senza ca mancu nzinga ci faciti.
Diu miu, facitivilli addimustrari
ssi palori pungenti comu spiti,
macari ca m' avissi a stari mutu
pi deci ottavi, stisu nta n-tabbutu
.
Ormai si vidi ca chissu è pirdutu
e chi la menti si ci fulminò.
Mischinu, finalmenti l' ha caputu
ca è megghiu ca s' accuccia e fa la vò.
L' omu, pi quantu forti e quantu astutu,
fari cosi mpossìbili non pò
e cu' pista li caddi a la ragiuni
arresta sempri comu a n-passuluni.
Di quannu m' addizzai li pantaluni
mi nnamurai di sta terra mia.
La vitti comu a manu a li latruni
ca pantaciava ccu malincunìa,
ma li pueti ccu li so' canzuni
la cantàvanu terra d' alligria.
Però era falsu, tuttu falsu era,
ccà non è terra di la primavera
.
È terra chiusa intra a na galera
ca vulissi spizzati li catini,
è terra n-vucca a la vucca stranera
ca ci svacanta lu cori e li vini;
vulissi addivintari na ciurera
e nveci soffri n-menzu a li ruìni,
pirchì li figghi so' sunu divisi,
senza chiù spranzi e senza chiù pritisi.
Rumani, Saracini o sia Francisi
hanu scrittu la storia di sta Terra
strazzànnuni di n-coddu li cammisi
pi fàrisi tra d' iddi la so' guerra.
Li nostri testi a li lampiuni appisi,
li spaddi marturiati di la ferra,
nui avemu na storia senza storia
ca si scancella cu n-filu di voria.
Si semu vivi è mìsira vittoria,
fatta di quantu la schina curvammu,
di quantu voti esaltammu la boria
di lu tirannu, ca a spadda purtammu
n-triunfu, nta la seggia gestatoria;
di quantu manu e dinocchia vasammu.
Però, Signuri, la vita chi vali,
sidd' è accattata alliccannu stivali?
Di quannu n' occupò ddu Ginirali
semu calati intra na pignata;
murìu lu nostru Statu Naziunali
e ni truvamu nta na duppia strata:
semu, a paroli, a tutti l' àutri uguali,
ma, a fatti, semu comu na criata;
iddi si fàbbricanu li palazzi
mentri ca nui campamu di purrazzi.
Ni lassaru accussì, pòviri e pazzi,
e ngiuriati ccu li peggiu frasi;
non semu ca giocàttuli, pupazzi
ccu tabelli nfamanti nta li casi.
N-littiratura nui semu sullazzi
chiamati peddi nìura e vastasi.
La nostra umanità va a la sdirrutta
e la nostra cultura è a testa sutta
.
La nostra lampa è divintata asciutta
la nostra giuvintù non sapi amari
e semu a manu a li malacunnutta
c' ammàzzanu, macari pi jucari
e na classi pulìtica currutta
ca pensa sulu a comu pò arrubbari.
Pòvira terra mia ca cerca ajutu,
ma cu' ci lu pò dari è orbu e mutu.
Semu culonia di n-paìsi astutu
ca fa li liggi e poi li sfazzumìa.
Pigghiati, per esempiu, lu Statutu,
chiddu famusu d' Autonomia.
Ebbeni, Patreternu, unn' è jungiutu?
Nta li cunnutti di la fantasìa.
È carta strazza, ormai, fatta a pallina,
ca s' agghiuttìu na vucca di latrina.
A stu puntu però, Luci Divina,
Vi vidu fari gesti maliziusi.
Capisciu ca la Vostra Menti è fina
e non amati cu' Vi cerca scusi.
Stati pinzannu a dda classi mmastina,
fatta di tradituri e prisintusi
ca stanu nta li Càmmiri jittati,
a ricògghiri scorci di patati.
Senza tanti mitàfuri, pinzati
ch' è curpa di ddi nfami siciliani
cca, na vota arrivati a diputati,
inveci di cummàttiri, sti cani,
pi dari a la Sicilia dignitati,
ci allìccanu la cuda a li taliani
e, senza fari nudda risistenza,
ni fanu fari ogni priputenza.
Ccu tutta la duvuta rivirenza,
Vi dicu ca ssu pugnu di birbanti
vènunu eletti pi currispunnenza
di la classi taliana dominanti.
Han' a fari perciò ubbidienza
o puru si li lèvanu d' avanti.

Perciò non mi faciti ssu surrisu,
pirchì ju sugnu di lu Vostru avvisu.
Ora però ca mi livai stu pisu
ascutari vurrìa (a) chiddu d' antura.
Purtroppu vidu ca è tisu tisu,
comu si fussi nta na sipultura.
Forsi li me' palori l' hanu accisu
o è pigghiatu d'affruntu o di paura.
Mannaticcillu n-raggiu nta la menti,
n-modu ca s' arrisbigghia n-tempu nenti.
Signuruzzu, ju sugnu ccà prisenti
e non sugnu nè mortu nè sturdutu.
Sulu ca chistu è troppu priputenti
e ccu li so' palori m' ha ntuntutu.
A n-certu puntu m' annigghiò la menti
e mi ntisi di bottu comu mutu,
tali ca, si pinsava di parrari,
li labbra non puteva spiccicari.
Diu miu, comu lu sentu balbittari,
mi diventa lu cori nicu nicu.
Crideva ca ccu Orlandu avìa a chi fari,
ma nveci haju luttatu cu na ficu:
ccu n-jitu lu potissi scafazzari
ma dopu mi sintissi n-baccaficu,
tali ca, siddu si sintissi
mali,
ci pagassi macari lu spitali.
E ju pagassi lu so' funirali!
Ma allura è propriu tunnu di natura!
Sicuru ca pi testa havi n-canali
e pi cirveddu na zucculatura;
capisci quantu pò n-tintu rinali
e 'un sapi quannu agghiorna e quannu scura.
Cridu d' avirlu dittu bellu chiaru
ca li palori so' mi scuncintraru!
Mi sentu puru ju lu senzu sparu
e persi la crinera di liuni.
O Diu, chi dici stu gran baccalaru(,)
ch' è pirsuasu di li me' ragiuni?
Sidd' è accussì facemu a paru e sparu
pi sapiri cu' chiudi lu balcuni.
Addumannamu scusa a sti signuri
e ringraziamu lu nostru Signuri.
O Signuri Celesti, o Redenturi,
ca, passiannu n-Celu ccu li Santi,
di la Curuna china di splinnuri,
n-jornu vi spiccicàstivu n-diamanti
pi fabbricari n' Ìsula d' amuri,
guardàtila ch' è tutta lagrimanti.
Tuccati li so' figghi nta la menti
pi farla bedda, lìbira e ridenti.


Catania, 23/1/89

Nessun commento: